Zpět na domovskou stránku 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře k aukci vyslovujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle podmínek uvedených níže a dále souhlasíte s tím, že vás pořadatel může kontaktovat ohledně vašeho registračního formuláře, samotné aukce a že vám může zasílat týdenní novinky a osvětové články, zpravodaj a novinky s dalšími zajímavostmi ze světa spotřebitelů. Vyplněním e-mailové adresy udělujete pořadateli souhlas k zasílání uvedených informací e-mailem. Případný nesouhlas s tímto zasíláním je nutné vyjádřit výslovně nebo je možné zasílání informací kdykoliv odhlásit prostřednictvím žádosti zaslané na energie@dtest.cz či na výše uvedené adrese.

 2. Správcem osobních údajů poskytnutých fyzickými osobami, které se přihlásily k aukci energií, je pořadatel a jejich zpracovatelem je Pricewise.

 3. Pořadatel a Pricewise postupují při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími právními předpisy.

 4. Pořadatel a Pricewise zpracovávají osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které se přihlásily k aukci energií, k uskutečnění aukce energií. Pořadatel dále používá poskytnuté osobní údaje ke zvýšení informovanosti o ochraně spotřebitele. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich poskytnutí, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 5. Zvyšováním informovanosti o ochraně spotřebitele se mj. rozumí informování prostřednictvím zasílání týdenních novinek a článků z www.dtest.cz a měsíčního zpravodaje s dalšími zajímavostmi pro spotřebitele.

 6. Údaje, které pořadatel shromažďuje v souvislosti s aukcí o fyzických osobách, které se přihlásily k aukci energií, obvykle zahrnují jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, adresu trvalého pobytu, adresu odběrného místa, telefonní číslo a ostatní údaje související s dodávkou elektřiny a plynu a spotřebou elektřiny či plynu.

 7. Některé vámi poskytnuté osobní údaje mohou být předány anonymizované formě dodavatelům energií pro potřeby zvážení jejich účasti v aukci. Dodavatele energií si za účelem své případné účasti v aukci od vás mohou vyžádat další osobní údaje vztahující se k dodávkám energií.

 8. Pokud při změně dodavatele použijete webové aplikace vítězného dodavatele, přečtěte si jeho podmínky týkající se ochrany osobních údajů. Pořadatel nese odpovědnost pouze za osobní údaje poskytnuté k aukci v průběhu kampaně.

 9. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou dále poskytnuty žádným dalším subjektům k jejich marketingovým účelům.

 10. Vámi poskytnuté osobní údaje však mohou být poskytnuty dalším subjektům, pokud s tím budete předem výslovně souhlasit, nebo pokud bude povinen pořadatel poskytnout vaše osobní údaje určitým subjektům (dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení apod.) ze zákona.

 11. V souladu s ustanovením § 5, 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů vás tímto informujeme o těchto vašich zákonných právech:
  Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete a) požádat o vysvětlení, b) požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci vašich osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Nevyhovíme-li vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv nás prosím kontaktujte přes e-mailovou adresu: energie@dtest.cz či na výše uvedené adrese.

Zpět na domovskou stránku