Zpět na domovskou stránku

Podmínky účasti v aukci
 
 1. dTest, o.p.s., IČ: 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 (dále jen „pořadatel“) pořádá aukci energií ve spolupráci s nizozemskou společností Pricewise Services BV, se sídlem Overtoom 16, 1054HJ, Amsterdam (dále jen „Pricewise“).

 2. Před odesláním registračního formuláře se ujistěte, že jste poskytli všechny údaje požadované v registračním formuláři. Chybné či chybějící údaje mohou mít za následek odmítnutí vašeho registračního formuláře.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout registrační formulář v případě podezření, že obsahuje nepravdivé či zkreslené údaje.

 4. Předtím než se rozhodnete uzavřít smlouvu o dodávce energií s vítězným dodavatelem, ujistěte se, že produkt vítězného dodavatele je pro vás vhodný. Ačkoli jsme dodavatelům energií stanovili pro účast v aukci určité podmínky chránící spotřebitele, prostudujte si smlouvu, obchodní podmínky a ceník vítězného dodavatele a ujistěte se, že jim rozumíte.

 5. Pokud uzavřete smlouvu o dodávce energií s vítězným dodavatelem mimo prostory obvyklé k podnikání vítězného dodavatele (typicky tedy po telefonu nebo prostřednictvím internetu), můžete od smlouvy o dodávce energií odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, případně smlouvu bez sankcí vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

 6. Pokud jste svou stávající smlouvu uzavřeli na dobu určitou, je pravděpodobné, že jste se zavázali k zaplacení smluvní pokuty v případě předčasného ukončení smlouvy. Zkontrolujte si tedy svou stávající smlouvu a příslušné obchodní podmínky stávajícího dodavatele. Případně se můžete obrátit na stávajícího dodavatele, který vám je povinen sdělit údaje o vašich právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy.

 7. Pořadatel aukce není dodavatelem energie. Pořadatel pouze usnadňuje uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem a není stranou smlouvy o dodávce energií uzavřené mezi vámi a vítězným dodavatelem. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli případnou ztrátu utrpěnou v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi vámi a vítězným dodavatelem. Jakmile prostřednictvím našich webových stránek www.chcivyhodnejsienergie.cz Vyjádříte zájem uzavřít smlouvou s vítězným dodavatelem, další kroky vedoucí k uzavření smlouvy již učiní vítězný dodavatel.

 8. V aukci Vám bude nabízena smlouva na dobu jednoho roku s možností ji později prodloužit na dobu neurčitou. Vítězný dodavatel Vám po dobu jednoho roku zaručí stejnou cenu za neregulovanou složku ceny. Může však dojít ke zvýšení regulované části ceny, kterou nemůže vítězný dodavatel nijak ovlivnit, jelikož ji určuje právní úprava. V takovém případě se může zvýšit i celková cena za dodávku elektřiny či plynu.

Závěrečná ustanovení
 
 1. Pořadatel a Pricewise vynakládají při tvorbě obsahu webových stránek aukce co největší možnou péči, nenesou však odpovědnost za obsah, úplnost a předmětnost poskytovaného obsahu. Rovněž nenesou odpovědnost za škodu způsobenou přímo či nepřímo použitím webových stránek kampaně.

 2. Pořadatel vlastní všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové nahrávky apod. zveřejněné na webové stránce kampaně, které, stejně jako jejich uspořádání, podléhají ochraně autorského zákona a dalších příslušných právních předpisů. Bez souhlasu pořadatele nesmí být výše uvedené s výjimkou užití pro vlastní potřebu kopírováno, měněno, šířeno či uchováváno a používáno na jiných webových stránkách či jinak užíváno.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit obsah webových stránek kampaně. O změnách, které by se dotkly vašich práv a povinností, budete včas informování.

Zpět na domovskou stránku