Zpět na domovskou stránku

Podmínky účasti v aukci
 
 1. dTest, o.p.s., IČ: 45770760, se sídlem Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 (dále jen „pořadatel“) pořádá aukci energií ve spolupráci s nizozemskou společností Pricewise Services BV, se sídlem Overtoom 16, 1054HJ, Amsterdam (dále jen „Pricewise“).

 2. Před odesláním registračního formuláře se ujistěte, že jste poskytli všechny údaje požadované v registračním formuláři. Chybné či chybějící údaje mohou mít za následek odmítnutí vašeho registračního formuláře.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout registrační formulář v případě podezření, že obsahuje nepravdivé či zkreslené údaje.

 4. Předtím než se rozhodnete uzavřít smlouvu o dodávce energií s vítězným dodavatelem, ujistěte se, že produkt vítězného dodavatele je pro vás vhodný. Ačkoli jsme dodavatelům energií stanovili pro účast v aukci určité podmínky chránící spotřebitele, prostudujte si smlouvu, obchodní podmínky a ceník vítězného dodavatele a ujistěte se, že jim rozumíte.

 5. Pokud uzavřete smlouvu o dodávce energií s vítězným dodavatelem mimo prostory obvyklé k podnikání vítězného dodavatele (typicky tedy po telefonu nebo prostřednictvím internetu), můžete od smlouvy o dodávce energií odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, případně smlouvu bez sankcí vypovědět ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

 6. Pokud jste svou stávající smlouvu uzavřeli na dobu určitou, je pravděpodobné, že jste se zavázali k zaplacení smluvní pokuty v případě předčasného ukončení smlouvy. Zkontrolujte si tedy svou stávající smlouvu a příslušné obchodní podmínky stávajícího dodavatele. Případně se můžete obrátit na stávajícího dodavatele, který vám je povinen sdělit údaje o vašich právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy.

 7. Pořadatel aukce není dodavatelem energie. Pořadatel pouze usnadňuje uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem a není stranou smlouvy o dodávce energií uzavřené mezi vámi a vítězným dodavatelem. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli případnou ztrátu utrpěnou v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi vámi a vítězným dodavatelem. Jakmile prostřednictvím našich webových stránek www.chcivyhodnejsienergie.cz Vyjádříte zájem uzavřít smlouvou s vítězným dodavatelem, další kroky vedoucí k uzavření smlouvy již učiní vítězný dodavatel.

 8. V aukci Vám bude nabízena smlouva na dobu jednoho roku s možností ji později prodloužit na dobu neurčitou. Vítězný dodavatel Vám po dobu jednoho roku zaručí stejnou cenu za neregulovanou složku ceny. Může však dojít ke zvýšení regulované části ceny, kterou nemůže vítězný dodavatel nijak ovlivnit, jelikož ji určuje právní úprava. V takovém případě se může zvýšit i celková cena za dodávku elektřiny či plynu.

Ochrana osobních údajů
 
 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře k aukci vyslovujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle podmínek uvedených níže a dále souhlasíte s tím, že vás pořadatel může kontaktovat ohledně vašeho registračního formuláře a samotné aukce a že vám může zasílat týdenní novinky a články z www.dtest.cz a jednou měsíčně zpravodaj s dalšími zajímavostmi pro spotřebitele. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete pořadateli souhlas k zasílání informací e-mailem. Případný nesouhlas s tímto zasíláním je nutné vyjádřit výslovně nebo je možné zasílání informací kdykoliv odhlásit prostřednictvím žádosti zaslané na energie@dtest.cz či na výše uvedené adrese.

 2. Správcem osobních údajů poskytnutých fyzickými osobami, které se přihlásily k aukci energií, je pořadatel a jejich zpracovatelem je Pricewise.

 3. Pořadatel a Pricewise postupují při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími právními předpisy.

 4. Pořadatel a Pricewise zpracovávají osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které se přihlásily k aukci energií, k uskutečnění aukce energií. Pořadatel dále používá poskytnuté osobní údaje ke zvýšení informovanosti o ochraně spotřebitele. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich poskytnutí, případně do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 5. Zvyšováním informovanosti o ochraně spotřebitele se mj. rozumí informování prostřednictvím zasílání týdenních novinek a článků z www.dtest.cz a měsíčního zpravodaje s dalšími zajímavostmi pro spotřebitele.

 6. Údaje, které pořadatel shromažďuje v souvislosti s aukcí o fyzických osobách, které se přihlásily k aukci energií, obvykle zahrnují jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, adresu trvalého pobytu, adresu odběrného místa, telefonní číslo a ostatní údaje související s dodávkou elektřiny a plynu a spotřebou elektřiny či plynu.

 7. Některé vámi poskytnuté osobní údaje mohou být předány dodavatelům energií pro potřeby zvážení jejich účasti v aukci. Dodavatele energií si za účelem své případné účasti v aukci od vás mohou vyžádat další osobní údaje vztahující se k dodávkám energií.

 8. Pokud při změně dodavatele použijete webové aplikace vítězného dodavatele, přečtěte si jeho podmínky týkající se ochrany osobních údajů. Pořadatel nese odpovědnost pouze za osobní údaje poskytnuté k aukci v průběhu kampaně.

 9. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou dále poskytnuty žádným dalším subjektům k jejich marketingovým účelům.

 10. Vámi poskytnuté osobní údaje však mohou být poskytnuty dalším subjektům, pokud s tím budete předem výslovně souhlasit, nebo pokud bude povinen pořadatel poskytnout vaše osobní údaje určitým subjektům (dozorovým orgánům, orgánům činným v trestním řízení apod.) ze zákona.

 11. V souladu s ustanovením § 5, 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů vás tímto informujeme o těchto vašich zákonných právech:
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete a) požádat o vysvětlení, b) požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci vašich osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Nevyhovíme-li vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu zákonných práv nás prosím kontaktujte přes e-mailovou adresu: energie@dtest.cz či na výše uvedené adrese.

Závěrečná ustanovení
 
 1. Pořadatel a Pricewise vynakládají při tvorbě obsahu webových stránek aukce co největší možnou péči, nenesou však odpovědnost za obsah, úplnost a předmětnost poskytovaného obsahu. Rovněž nenesou odpovědnost za škodu způsobenou přímo či nepřímo použitím webových stránek kampaně.

 2. Pořadatel vlastní všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové nahrávky apod. zveřejněné na webové stránce kampaně, které, stejně jako jejich uspořádání, podléhají ochraně autorského zákona a dalších příslušných právních předpisů. Bez souhlasu pořadatele nesmí být výše uvedené s výjimkou užití pro vlastní potřebu kopírováno, měněno, šířeno či uchováváno a používáno na jiných webových stránkách či jinak užíváno.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit obsah webových stránek kampaně. O změnách, které by se dotkly vašich práv a povinností, budete včas informování.

Zpět na domovskou stránku